1.  Definities 
a. Evenement: het georganiseerde evenement, georganiseerd door stichting Ensyfair;
b. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie stichting Ensyfair een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een evenement;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen stichting Ensyfair en klant ter verkrijging van tickets voor evenementen;
d. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een evenement, waaronder mede begrepen elektronische tickets.
 
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van stichting Ensyfair;
b. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de algemene voorwaarden overeenkomen. Stichting Ensyfair heeft het recht deze algemene voorwaarden aan te passen. De koper wordt via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

 3. Totstandkoming overeenkomst
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van stichting Ensyfair vrijblijvend;
b. De koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt, de reservering goed te controleren;
c.  De koper zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens verstrekken. De koper dient bij het reserveren altijd het juiste (e-mail)adres te verstrekken. Indien de koper in deze informatieplicht tekortschiet, komen de eventuele daaruit voortvloeiende negatieve (financiële) gevolgen voor rekening van de koper, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige vorm van compensatie door stichting Ensyfair;
d. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die de koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan stichting Ensyfair contact met de koper opnemen met behulp van de gegevens die de koper heeft ingevoerd. Als stichting Ensyfair de klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan stichting Ensyfair ertoe overgaan de reservering te annuleren en de tickets alsnog te verkopen aan een andere koper;
e. Indien stichting Ensyfair twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de koper te annuleren en de tickets alsnog te verkopen aan een andere koper. Stichting Ensyfair zal zich inspannen om de klant in een dergelijk geval te informeren;
f. De koper is verplicht de overeenkomst die hij heeft gesloten met stichting Ensyfair volledig en correct na te komen.

 4. Prijzen en betaling
a. De koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten danwel diensten, de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van stichting Ensyfair aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld;
b. Alle prijzen van stichting Ensyfair zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld;
c. Stichting Ensyfair kan bij elke bestelling servicekosten in rekening brengen. Daarnaast kan stichting Ensyfair administratiekosten in rekening brengen, die worden berekend op basis van het totale bedrag van de transactie;
d.  Stichting Ensyfair heeft het recht, indien de koper de betaling niet binnen de aangegeven termijn heeft verricht en de koper geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde herinnering, de overeenkomst te ontbinden. De koper wordt via de e-mail van een dergelijke ontbinding in kennis gesteld;
e. De tickets zullen pas na volledige betaling aan de koper worden verstrekt. 
 
5. Leveringstermijnen
a. De tickets worden verzonden naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven bij de bestelling. Stichting Ensyfair zal het door de koper opgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen, totdat de koper aan stichting Ensyfair een nieuw e-mailadres heeft meegedeeld.
 
6. Afgelaste of verschoven evenementen
a. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Stichting Ensyfair is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten;
b. Tickets van verschoven evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende evenement. Voor meer informatie hierover kan de koper de website raadplegen of contact met stichting Ensyfair opnemen;
c. Indien een evenement wordt afgelast kan de klant de tickets voor dit evenement inleveren binnen één week nadat het evenement is afgelast.

 7. Tickets
a. De door stichting Ensyfair gedistribueerde tickets blijven eigendom van stichting Ensyfair en worden aan de koper geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Ensyfair niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is stichting Ensyfair gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken en/of de klant een boete op te leggen van € 1.000,- per overtreding verschuldigd aan stichting Ensyfair;
b. Na ontvangst dient de koper de tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen de tickets niet meer geruild of vergoed worden;
c. Indien het ticket van de koper zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan de koper contact opnemen met stichting Ensyfair;
d. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding;
e. Alleen de houder van het ticket die dit als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang;
f. Kopers die te laat bij het evenement arriveren, worden toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het evenement. Toegang wordt niet gegarandeerd.
 

8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
a.  De teksten, foto’s, beelden, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op de website van stichting Ensyfair zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan stichting Ensyfair en zijn licentiegever;
b. De teksten, foto’s, beelden, handels- en domeinnamen, merken en logo’s van het evenement, de locatie of het aangeboden product zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan stichting Ensyfair of de licentiegever;
c. De koper zal geen handelingen verrichten die in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van stichting Ensyfair of zijn licentiegever.  Het is de koper enkel toegestaan werk in de zin van de auteurswet te verveelvoudigen of te publiceren indien de rechthebbende daarvoor vooraf zijn toestemming heeft verleend;
d. Het is de koper verboden het ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren;
e. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van stichting Ensyfair aan de koper.
 
9. Privacy
a. De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van stichting Ensyfair welke op de website van stichting Ensyfair raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.
 
10. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van stichting Ensyfair wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de koper stichting Ensyfair onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en stichting Ensyfair ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat stichting Ensyfair in staat is adequaat te reageren;
b. De koper vrijwaart stichting Ensyfair voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door de klant van enige verplichting jegens stichting Ensyfair, al dan niet voortvloeiende uit de algemene voorwaarden;
c. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij stichting Ensyfair meldt;
d. Stichting Ensyfair kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend ticket of terugbetaling van enige gelden. Stichting Ensyfair is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan stichting Ensyfair;
e. Het betreden van het terrein waar het evenement plaatsvindt, waar het ticket voor is besteld, is geheel op eigen risico. Stichting Ensyfair is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van persoonlijke bezittingen. Ook is stichting Ensyfair niet aansprakelijk voor de gevolgen van persoonlijke verwondingen;
f. Het is de koper verboden (alcoholische)dranken te gooien, waarbij er enige schade voortvloeit door het gooien van (alcoholische) dranken zal de koper verantwoordelijk worden gehouden voor de gemaakte kosten.

11. Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan stichting Ensyfair kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.